Service Rate‎ > ‎

2 Step Waxing


"หูกระจง" ศูนย์ดูแลรักษาสภาพสีผิวรถยนต์มาตรฐาน 
ISO 9001 : 2008 และ ISO 14001 : 2004 CERTIFIED

ล้างเคลือบสี2step 
Treatment Waxing & Cleaner Sealant 

 P07 ล้างเคลือบสี2step Treatment Waxing & Cleaner Sealant 
  800
  900
 1,000

เคลือบ2stepปรับสภาพผิวรถด้วย Cleanser และเครื่องระบบ Random orbit polisher 

ที่ว่ารถสีขาวใช้ไปนานๆแล้วออกเหลืองๆ เป็นเพราะเจ้าของไม่ค่อยดูแลเวลาเจอฝนเจอน้ำแล้วทิ้งไม่ล้างปล่อยให้ขี้ไคลคราบสกปรกของไอน้ำมาเกาะสะสมนผิวสีจนเป็นคราบฝังแน่น ทับถมกันไปนานๆพอเป็นปีๆแล้วมันจะเป็นขี้ไคลไปทั้งคันทั่วไปหมด แต่ถ้าเราเอาไปลงนำ้ยาประเภทCLEANSERอย่างน้อยเดือนละครั้งมันก็จะขาวเหมือนเดิม แต่ถ้าใช้ไป2-3ปีโดยไม่เคยลงนำ้ยาพวกนี้เลยความขาวมันก็จะไม่ขาวบริสุทธิ์ มันก็จะหมองไปบ้างตามกาลเวลา (เก่าตามเวลาเพราะขาดการดูแลเป็นประจำ)

Comments